Brdársky spolok podielnický – BSP

Skutočný kapitál…

Skutočný kapitál vzniká tam, kde sa zúrodňuje pôda a rozvíja pospolitosť; peniaze, ktoré sú uložené v tajomných bankových inštitúciách prinášajú pre majiteľov peňazí iba veľmi sporný pozitívny úžitok.
Radi by sme naďalej rozvíjali náš potenciál, vystavali remeselné dielne a seminárne priestory, či sa pustili do obnovy zanedbaných sadov. Preto potrebujeme opraviť už získané nehnuteľnosti, resp. získať do vlastníctva nášho združenia okrem už kúpeného sadu na juhovýchodnej stráni Brdárky a domov v centre obce pre naše aktivity aj ďalšie nehnuteľnosti, ktoré budeme obhospodarovať v súlade s našimi cieľmi a zámermi. Početné neblahé skúsenosti s hospodárením na prenajatých pozemkoch nás primäli k poznaniu, že takáto forma hospodárenia je viac či menej plytvaním času a energií.

Vieme, že nie sme sami…

Vieme, že nie sme sami, ktorí zmýšľame, že malé, viac či menej sebestačné spoločenstvá ľudí spoločnej etiky a dostatočnej úcty sami k sebe a k prírodným zdrojombližšie k cieľu cesty zodpovedného správcovstva ako dnešné mestské spoločenstvá sídlisk a megalomanských projektov.

Veľa ľudí má veľa možností…

Veľa ľudí má možnosť podporiť formou finančného daru či pôžičky snaženie našej skupiny. Ak sa rozhodnete podporiť našu činnosť, získavate symbolickú účastinu v našom Brdárskom spolku podielnickom. A tak sa nepriamo zúčastňujete našich aktivít formou ich podpory. K už približne 100.000 Eur zo zdrojov združenia a jeho členov, ktoré sme doposiaľ investovali do rozvoja našich aktivít potrebujeme získať ešte minimálne 60.000 Eur. Preto ponúkame sympatizantom našich aktivít symbolické podiely v BSP, každý v hodnote 20 Eur.
Získanú energiu vo forme peňazí investujeme sčasti do kúpy pozemkov a sadov (jeden z našich cieľov je i zachovanie genofondov krajových odrôd), ktoré sa po obhospodárení a revitalizácii môžu stať opäť produktívnymi. Väčšia časť prostriedkov poputuje na rekonštrukciu už vystavaných štruktúraktuálne do rekonštrukcie domu č. 38 – U Jänša, ktoré budú slúžiť účastníkom našich kurzov, našim dobrovoľníkom či návštevníkom.

Majú sa Vaše peniaze dobre?

Chápeme, že fyzické peniaze postupom času strácajú prostredníctvom tzv. inflácie na svojej hodnote. Ak ich máte uložené v banke, prinesú Vám chabý zisk v podobe úrokov. Na druhej strane však vďaka vysokým bankovým poplatkom Vám častokrát neprinesú ďalšie peniaze. Váš zisk teda môže byť i strata. Nehovoriac už o investičných aktivitách týchto inštitúcií, ktoré sú nie vždy v súlade s etickými kódexami spoločnosti. Vaše peniaze teda bez Vášho vedomia môžu poslúžiť pri podpore aktivít, s ktorými by ste osobne nesúhlasili. Majú sa Vaše peniaze dobre?

Ak „investujete“ do Brdárskeho spolku podielnického, môžete prísť a skontrolovať, ako bolo s Vašimi peniazmi naložené. Ako mimoriadny výnos pre podielnikov BSP, (okrem možnosti eticky uložiť Vaše peniaze), Vám ponúkame zľavy na nami poriadaných podujatiach ako i zľavu 7% z internetovej ponuky na www.darceky.sk.

Aké sú záruky?

  • Meno a aktivity našej spoločnosti, ktorá svoju činnosť vyvíja už viac ako 22 rokov.
  • Transparentnosť v evidencii podielov a použití získaných prostriedkov – prístup k evidencii výšky a použitia podielov kedykoľvek budete chcieť.
  • Jeden podiel v BSP = 20 EUR, zaobstarať si môžete i viacero podielov.
  • Bližšie informácie o spôsobe zaobstarania si podielov nájdete po kliknutí na nasledovný odkaz.
  • V prípade, ak máte možnosť podporiť naše aktivity akoukoľvek sumou, avšak máte záujem, aby Vám po určitom čase boli peniaze vrátené, môžete využiť formu pôžičky pre naše brdárske združenie. V takom prípade kliknite prosím na nasledovný odkaz.

Výhody pre Vás?

Ak sa rozhodnete stať sa členom Brdárskeho spolku podielnického vyplynú pre Vás okrem zmysluplného použitia Vašich peňazí i nasledovné výhody.

Po prijatí podielu dostávate od nás symbolický list podielnika Brdárskeho spolku podielnického ako i špeciálnu nálepku člena podielnického spolku. Ako člen Brdárskeho spolku podielnického máte taktiež možnosť využiť zľavu 7% (až do výšky Vášho podielu) z množstva publikácií a iných produktov ponúkaných prostredníctvom nášho internetového obchodu www.darceky.sk.

Historické pozadie

Pri našom premýšľaní o tvorení BSP sme boli inšpirovaní tiež historickými svojpomocnými spolkami a najmä Vzájomnou pomocnicou, ktorá bola založená v r. 1867 v Revúcej. Históriu Vzájomnej pomocnice si môžete prehliadnuť po kliknutí na tento odkaz, jej stanovy po kliknutí na tento odkaz.