Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len „VZP“)

I. Úvodné ustanovenia

 

1.1. Alter Nativa o.z., so sídlom v: Brdárka 9, 049 34 Brdárka, IČO: 378 331 89, (ďalej ako „sprostredkovateľ „) vydáva tieto VZP za účelom úpravy zmluvných vzťahov pri poskytovaní služieb.

1.2. Predmetom VZP je úprava vzájomných práv a povinností medzi sprostredkovateľom a záujemcom/objednávateľom.

1.3. Tieto VZP a Ponuka tvoria súčasť zmluvy uzatvorenej medzi sprostredkovateľom a objednávateľom.

1.4. Pre účely týchto VZP sa rozumie pod pojmom:

 1. a) Záujemca – práv./fyz. osoba, ktorá prejaví záujem o služby poskytované sprostredkovateľom na tejto webovej stránke
 2. b) Objednávateľ – práv./fyz.osoba, ktorá prejavila záujem o služby poskytované sprostredkovateľom a má so sprostredkovateľom uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb.
 3. c) Sprostredkovateľ – práv./fyz. osoba, ktorá sprostredkúva služby uvedené v Ponuke medzi záujemcom/objednávateľom a organizátorom služby.
 4. d) Organizátor – práv./ fyz. osoba, ktorá organizuje službu uvedenú v Ponuke
 5. e) Služba – ktorú si objednávateľ kupuje od sprostredkovateľa služby (príkladom uvedené v tabuľke)

Názov služby     Trvanie hodiny                Forma vzdelávania – jej popis

Webinár             1- 3        webový seminár

Jednorázová živá online edukácia zameraná na vybraný tematický celok, ktorej súčasťou je diskusia prípadné iné interaktívne metódy edukácie. Webinár môže byť vysielaný naživo alebo zo záznamu. V offline verzii účastníci sledujú webinár  zo záznamu bez možnosti priamej diskusie s lektormi.

Workshop          1 a viac dni        kolektívny edukačný prezentačný program, kde prostredníctvom rôznych lektorských techník účastníci za pomoci vlastných skúseností a znalostí dôjdu k výstupu, ktorý je pre nich užitočný a využiteľný v ich praxi. (realizácia prvkov, štruktúr, výsevov, výsadieb, ošetrovaní rastlín alebo starostlivosti o zvieratá, osobnostný rozvoj)

Kurz      1 a viac dní        organizačný systém skupinového vzdelávania a výcviku na účely všeobecnej a odbornej prípravy, kvalifikácie či rekvalifikácie, zaškoľovania či doškoľovania spojené s praktickými cvičeniami, väčšinou prebiehajúcimi v teréne. Môže mať prezenčnú, dištančnú alebo  online formu, prípadne kombináciu uvedených.

a iné podľa služieb uvedených v Ponuke uvedenej na internetovej stránke sprostredkovateľa, ktorá však môže byť bližšie špecifikovaná v ponuke zaslanej objednávateľovi alebo zaslaná priamo objednávateľovi na základe jeho dopytu.

 1. f) Zmluva o poskytovaní služieb – zmluvný vzťah medzi sprostredkovateľom a objednávateľom, ktorý vzniká akceptáciou ponuky poskytnutej sprostredkovateľom prostredníctvom elektronickej komunikácie – a zaplatením kúpnej ceny v zmysle aktuálnej Ponuky.
 2. g) Akceptácia ponuky – znamená vyjadrenie súhlasu zo strany záujemcu/objednávateľa s týmito VZP, Ponukou a uhradením ceny za objednanú službu.
 3. h) Ponuka – interaktívny zoznam a opis služieb uvedený na webstránke sprostredkovateľa, ďalej na facebookových stránkach OZ, facebookových skupinách a prostredníctvom iných propagačných nástrojov realizovaných OZ.

 II. Uzatvorenie zmluvy

2.1. Záujemca o službu realizuje akceptáciu týchto VZP odoslaním elektronickej objednávky služby (ďalej ako „objednávka“) a uhradením ceny za službu, sprostredkovateľovi.

2.2. Zmluva o poskytovaní služieb (ďalej ako „zmluva“) sa uzatvára na základe objednávky za podmienok uvedených v týchto VZP. Objednávku služby záujemca doručí sprostredkovateľovi elektronickými prostriedkami (prostredníctvom formulára na internetovej stránke).

2.3. Objednávka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu o službu (meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, telefónne číslo), požadovanú službu, dátum požiadania o službu, prípadne aj ďalšie údaje.

2.4. Záujemca je viazaný objednávkou, kým na základe akceptácie objednávky sprostredkovateľom služby vznikne medzi sprostredkovateľom služby a objednávateľom služby zmluva, resp. do odmietnutia akceptácie objednávky zo strany sprostredkovateľa služby, resp. do dňa, keď odvolanie objednávky nadobudne účinnosť, a to do času, kým nastane ktorákoľvek z uvedených skutočností ako prvá.

2.5. Záujemca môže objednávku odvolať,  ak bude odvolanie doručené sprostredkovateľovi skôr než došlo k uzatvoreniu zmluvy podľa bodu 2.6 týchto VZP. Odvolanie objednávky je účinné dňom jeho doručenia sprostredkovateľovi služby. Rovnako neuhradenie kúpnej ceny v lehote splatnosti sa považuje za odvolanie objednávky.

2.6.Sprostredkovateľ bez zbytočného odkladu od obdržania objednávky od záujemcu o službu zabezpečí zaslanie bližšie špecifikovanej ponuky elektronickými prostriedkami podľa termínu konania služby v Ponuke. Ak záujemca s touto ponukou súhlasí a uhradí cenu uvedenú v ponuke, uhradením ceny za službu objednávateľom vzniká medzi záujemcom a sprostredkovateľom zmluva, ktorej predmet a náležitosti sú uvedené v týchto VZP. Záujemca je úhradou ceny v  postavení objednávateľa a medzi objednávateľom a sprostredkovateľom vzniká zmluvný vzťah.

2.7. Sprostredkovateľ‘  je oprávnený odmietnuť akceptovať objednávku po naplnení kapacity alebo bez udania dôvodu.

2.8. Súčasťou zmluvy o poskytovaní služby je elektronická objednávka, tieto VZP, a vybraná služba z Ponuky, prípadne aj ďalšie osobitné písomné dojednania medzi sprostredkovateľom a objednávateľom. Tieto osobitné dojednania v rozsahu, v akom sa odchyľujú od týchto VZP, majú prednosť pred VZP.

2.9. Predmetom zmluvy je v rozsahu a za podmienok uvedených v týchto VZP záväzok:

 1. a) sprostredkovateľa poskytnúť objednávateľovi službu z možností uvedených na internetovej stránke sprostredkovateľa alebo bližšie špecifikovanej v ponuke, na základe objednávky zaslanej elektronicky sprostredkovateľovi.
 2. b) objednávateľa služby zaplatiť sprostredkovateľovi služby za poskytované služby cenu.

2.10. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – splnením služby, ak v objednávke nie je uvedené inak.

2.11. Sprostredkovateľ  je povinný v termíne uvedenom v objednávke začať s poskytovaním služby objednávateľovi, s výnimkou prípadu, ak bola objednávka doručená sprostredkovateľovi po tomto termíne, resp. ak sprostredkovateľ  objednávku neakceptoval.

2.12. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom uhradenia ceny za objednanú službu a končí splnením služby, ak v objednávke nie je uvedené inak.

III. Práva a povinnosti objednávateľa služby

3.1. Objednávateľ je viazaný týmito VZP dňom vzniku zmluvy.

3.2. Odo dňa vzniku zmluvy je objednávateľ oprávnený:

 1. a) na riadne dodanie služby sprostredkovateľom na základe zmluvy.
 2. b) žiadať vrátenie pomernej časti ceny za dobu neposkytovania služby v prípade zavinenia sprostredkovateľom.

3.3. Objednávateľ je povinný najmä:

 1. a) používať získanú službu v súlade so zmluvou, s týmito VZP, zákonmi ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a princípmi dobrých mravov,
 2. b) uhradiť za poskytnuté služby cenu vo výške podľa Ponuky a za podmienok uvedených v čl. V týchto VZP,
 3. c) poskytovať podľa požiadaviek sprostredkovateľa všetku súčinnosť, ktorá je potrebná na plnenie povinností sprostredkovateľa vyplývajúcich pre neho zo zmluvy v lehote uvedenej sprostredkovateľom služby, inak bez zbytočného odkladu odo dňa, keď sprostredkovateľ o poskytnutie súčinnosti objednávateľa služby požiadal.

3.4.  Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s prípadnou zmenou termínu vykonania služby v zmysle článku IV. Bodu 4.3.

IV. Práva a povinnosti sprostredkovateľa

4.1. Sprostredkovateľ  je povinný poskytovať objednávateľovi službu v dojednanom rozsahu a za podmienok uvedených v týchto VZP.

4.2. Sprostredkovateľ  zabezpečí nepretržitý prístup k prezeraniu webovej  stránky a k využívaniu služieb poskytovaných na týchto stránkach. Sprostredkovateľ nezodpovedá za technické poruchy nespôsobené na jeho strane.

4.3. Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu termínu konania služby a to hlavne z dôvodu – Vis major – nepredvídateľná situácia, ktorá nastane za nepriaznivých okolností (napr. počasie pri praktických akciách v teréne a iné). Nový termín bude objednávateľovi oznámený zvyčajne 10 dní pred konaní služby.

V. Cena a platobné podmienky

5.1. Cena za poskytované služby je účtovaná objednávateľovi podľa platnej Ponuky alebo podľa bližšie špecifikovanej ponuky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Ponuka je zároveň zverejnená aj na internetovej stránke sprostredkovateľa.

5.2. Sprostredkovateľ na základe objednávky zašle potvrdenie o objednaní službyspolu s výzvou na úhradu za službu, so splatnosťou spravidla do 5 dní od zaslania. Ponuka je v elektronickej forme zaslaná na kontaktnú e-mailovú adresu záujemcu služby. Záujemca o služby je povinný pri úhrade dodržať variabilný symbol uvedený v ponuke. V prípade neuvedenia variabilného symbolu, sprostredkovateľ  nenesie zodpovednosť za škodu vzniknutú objednávateľovi služby v dôsledku prípadného neposkytovania služby zo strany sprostredkovateľa služby.

5.3. Storno poplatok je 0 % z ceny služby (táto veta sa nevzťahuje na storno poplatok podľa bodu 5.5.) pri zrušení rezervácie 30 a viac dní pred konaním služby; 20 % z ceny pri zrušení rezervácie 14-29 dní pred konaním služby; 50% z ceny pri zrušení rezervácie 6-13 dní pred konaním služby, pri zrušení rezervácie 5 a menej dní pred konaním služby storno poplatok vo výške 100 % ceny služby. (Storno poplatok je vypočítaný po odrátaní 5% administratívneho poplatku podľa bodu 5.8.)

5.4.  Sprostredkovateľ má povinnosť vrátenia uhradenej ceny za objednanú službu v prípade prekážok na strane sprostredkovateľa (organizátora).

5.5. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí so storno poplatkom vo výške 10 % v prípade mimoriadnych, nepredvídaných okolností na strane organizátora alebo objednávateľa (viď bod 4.3.)

5.6. Objednávateľovi môže byť poskytnutá:

 1. a) zvýhodnená cena – v prípade zakúpenia väčšieho, presne stanoveného počtu produktov, cena je uvedená v Ponuke
 2. b) individuálna zľava – je možná po osobnej konzultácii s organizátorom
 3. c) zľava pre znevýhodnených uchádzačov – poskytnutá zľava z ceny bude upresnená na základe dohody medzi záujemcom a sprostredkovateľom.

5.7. Objednávateľ môže uhradiť „benefičnú cenu“, ktorá je v akejkoľvek výške inému záujemcovi o službu, ktorý si nemôže dovoliť zaplatiť plnú sumu, alebo organizátorovi na zlepšenie poskytovaných podmienok.

5.8. Administratívny poplatok za spracovanie služby je vo výške 5 % z celkovej ceny služby a je splatný do 5 kalendárnych dní odo dňa začiatku konania služby.

 VI. Reklamačný poriadok

6.1. Objednávateľ  je oprávnený podať reklamáciu:

 1. a) na správnosť úhrady ceny za službu v prípade, ak existuje dôvodné podozrenie, že cena nebola v súlade so zmluvou a Ponukou.
 2. b) týkajúcu sa kvality poskytnutej služby.

6.2. Právo objednávateľa uplatniť reklamáciu podľa bodu 6.1 týchto VZP musí užívateľ služby uplatniť u sprostredkovateľa služby v lehote do 7 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie, inak toto právo zaniká.

6.3. Reklamáciu podľa bodu 6.1 týchto VZP musí objednávateľ uplatniť:

 1. a) elektronicky prostredníctvom formulára na internetovej stránke sprostredkovateľa resp.
 2. b) e-mailom, resp.
 3. c) písomne prostredníctvom doporučenej poštovej zásielky

6.4. V reklamácii je objednávateľ povinný uviesť svoje identifikačné údaje ako sú najmä meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, jasným a zrozumiteľným spôsobom opísať predmet reklamácie. V prípade reklamácie správnosti úhrady za poskytnutú službu musí objednávateľ uviesť aj dátum služby, ktorej sa reklamácia týka.

6.5. Podanie reklamácie na prešetrenie správnosti výšky úhrady nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady.

6.6. Objednávateľ má právo na vrátenie ceny za neposkytnutie služby uvedenej v zmluve v prípade jeho zavinenia sprostredkovateľom služby. Toto právo musí objednávateľ uplatniť u sprostredkovateľa služby najneskôr do 10 dní odo dňa plánovaného začatia služby, inak toto právo zaniká.

6.7. V prípade, ak bude reklamácia uznaná za opodstatnenú, bude táto vyúčtovaná (a vrátená na účet objednávateľa) najneskôr do 15 dní, odo dňa, v ktorom bola reklamácia uznaná, prípadne sprostredkovateľ  dohodne s objednávateľom služby iný spôsob odškodnenia.

6.8. V prípade, ak sa zistí, že reklamácia na kvalitu služieb je neopodstatnená a sprostredkovateľovi vznikli náklady spojené s prešetrovaním reklamácie, je oprávnený tieto náklady objednávateľovi vyúčtovať v paušálnej sume 10 €.

VII. Mlčanlivosť a ochrana osobných údajov

7.1. Sprostredkovateľ  sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel o objednávateľovi služby v súvislosti s poskytovaním služieb podľa tejto zmluvy, a ktoré nemožno v záujme objednávateľa služby oznamovať tretím osobám, okrem osôb podieľajúcich sa na poskytnutí služieb.

7.2. Objednávateľ akceptovaním týchto VZP a vyjadrením súhlasu na internetovej stránke potvrdením ikony „súhlasím“ ,udeľuje sprostredkovateľovi služby súhlas so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov užívateľa služby sprostredkovateľom služby podľa GDPR smernice uverejnenej na internetovej stránke sprostredkovateľa.

7.3. Sprostredkovateľ  sa zaväzuje, že akékoľvek osobné údaje o fyzických osobách, ktoré mu poskytne objednávateľ, bude spracovávať v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

VIII. Zánik zmluvy

8.1. Sprostredkovateľ  je oprávnený s okamžitou účinnosťou odstúpiť od zmluvy v nasledovných prípadoch, ak napr. objednávateľ postupuje v rozpore s podmienkami uvedenými v týchto VZP.

8.2. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Pre účely týchto VZP sa za deň doručenia považuje moment doručenia odstúpenia od zmluvy na emailovú adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v objednávke/formulári.

8.3. Zmluva zaniká jej splnením si vzájomných povinností ako aj na základe písomnej dohody zmluvných strán.

8.4. Fikcia doručenia: Za doručenie e-mailovej správy sa považuje aj prijatie potvrdenia o zobrazení na počítači druhej zmluvnej strany („ReturnReceipt – Displayed“).

IX. Zmena VZP/Ponuky

9.1. Sprostredkovateľ  je oprávnený tieto VZP, ako aj Ponuku jednostranne meniť. Zmena alebo doplnenie VZP/Ponuky sa uskutoční vydaním nových VZP/Ponuky, účinnosťou ktorých zaniká účinnosť predchádzajúcich VZP/Ponuky.

9.2. Zmenu VZP/Ponuky je sprostredkovateľ  povinný uverejniť na svojej internetovej stránke, a to najmenej 15 kalendárnych dní pred dňom nadobudnutia účinnosti nových VZP/Ponuka.

9.3. Okamihom, ktorý určuje záväznosť s VZP/Ponuka pre objednávateľa je dátum uvedený na formulári alebo na objednávke zaslanej sprostredkovateľovi.

9.4. Dňom účinnosti nových VZP/Ponuky strácajú platnosť a účinnosť predošlé VZP/Ponuka.

X. Záverečné ustanovenia

10.1. Ak sa niektoré ustanovenie VZP stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Sprostredkovateľ  v prípade podľa prvej vety nahradí takéto ustanovenie takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto všeobecných podmienkach pri zachovaní účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia.

10.2. Zmluva o poskytovaní služieb sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito VZP a príslušnými ustanoveniami iných všeobecne záväzných právnych predpisov sa spravujú zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

10.3. Tieto VZP nadobúdajú platnosť a účinnosť ku dňu 1.1.2021.

V Brdárke 1.1.2021

Marcel Antal, štatutárny zástupca