Manuál ekologickej výstavby – nové doplnené vydanie

Po dlhom čase príprav sme v spolupráci so združením Ekovesnice vydali publikáciu Eugena Nagya – Manuál ekologickej výstavby.

Táto publikácia je zameraná na definovanie najzávažnejších negatívnych dopadov environmentálne nevhodného navrhovania a výstavby dnešných sídiel na kvalitu životného prostredia a zaoberá sa hlavne možnými riešeniami, ako prekonať tento problém.

V úvodnej časti sú načrtnuté východiská a dôvody ekologického prístupu k tvorbe prostredia a definícia základných princípov navrhovania a výstavby trvalo udržateľných sídiel. Hlavná časť publikácie je venovaná konkrétnym možnostiam ekologického riešenia základných zložiek ľudského sídla – materiálového, energetického, vodného a vzdušného hospodárstva domácnosti a šetrného a efektívneho využívania zdrojov. Posledná časť publikácie je venovaná pemakultúrnym princípom navrhovania trvalo udržateľných sídiel.

Príručka je určená hlavne odbornej verejnosti zaoberajúcej sa navrhovaním a výstavbou sídiel – architektom, stavebným inžinierom, investorom i odborníkom v oblasti životného prostredia, študentom škôl zameraných na tvorbu sídiel a environmentalistiku, občianskym združeniam a skupinám venujúcim sa problematike ochrany životného prostredia, ale aj širokej verejnosti zaoberajúcej sa možnosťami ekologickej tvorby sídiel. Vybrané ekologické postupy a zariadenia a možnosti ich uplatnenia v domácnosti sú nenáročné na zhotovenie, a preto ich možno realizovať i svojpomocne. Táto príručka sa môže stať užitočným pomocníkom aj pre každého, kto sa rozhodne postaviť si alebo prerobiť svoje obydlie tak, aby žil sám v zdravom lokálnom prostredí a zároveň prispel k vytvoreniu zdravého globálneho prostredia.

Ekologický prístup k tvorbe sídiel už nevystačí s poznaním doterajších spôsobov projektovania. Nestačí postaviť „ekodom“ z ekologických materiálov a nezohľadniť pritom to, aké množstvo energetických a materiálových zdrojov sa spotrebovalo pri výrobe stavebných materiálov i samotnej výstavbe alebo bude spotrebovávať počas svojej prevádzky, aké podmienky sa jeho budúcim užívateľom vytvorili na minimalizáciu negatívneho vplyvu prevádzky domu na okolité prostredie napr. vykurovacím systémom, znečistenou vodou alebo tuhým odpadom, aká je miera závislosti navrhnutej štruktúry na finančne náročných centrálnych energetických, materiálových a vodných zdrojoch a akú vnútornú kvalitu a sociálnu klímu obydlie svojim obyvateľom poskytne. Sídla alebo objekty postavené podľa ekologických kritérií sú výsledkom zohľadnenia ekologických aspektov v štádiu navrhovania, výstavby i užívania sídiel. Východiskom prírode priateľskej stavebnej činnosti je pozorovanie a pochopenie zákonitostí fungovania prírodných ekosystémov, ktoré sú sami osebe trvalo udržateľné a tým sú aj vzorom ku koncepcii tvorby ľudských sídiel.

Táto publikácia poskytuje dostatočné množstvo argumentov v súvislosti s opodstatnenosťou a reálnosťou uplatňovania ekologických stavebných konceptov, ale ponúka hlavne množstvo návodov a riešení, ktoré môžeme začať prakticky realizovať vo svojom vlastnom živote a vo vlastnom obydlí. S pomocou informácií obsiahnutých v tejto publikácii si môžeme napr. sami zrealizovať niektorú z nenáročných ekologických zariadení a stavebných postupov alebo vypracovať jednoduchý permakultúrny dizajn nášho pozemku. Na začiatok stačí aj to, čo sme si schopní realizovať vlastnými silami a zažiť pocit možnosti vplývať na vlastný život a vytvárať si svoj osobný priestor podľa vlastných nárokov a popritom podporovať Život na tejto planéte. Už niet času a ani nemá zmysel čakať na zmenu zvonku, preto najlepšie je „začať od seba“.

Z obsahu:
– Potreba, vývoj, východiská a základné princípy ekologicky vhodnej výstavby,
– Materiálové, energetické, vodné a vzdušné hospodárstvo domácností,
– Ekodomy a ekologické stavebné postupy s použitím prírodných stavebných materiálov,
– Ekologické koncepcie navrhovania a výstavby sídiel,
– Permakultúra

Súčasťou aktuálneho vydania je príloha ekostaviteľa Petra Skořepu : „Jak na soběstačný dům“

Počet strán: 320
Väzba: viazaná
V slovenčine/ príloha v češtine
Formát: 297 x 210 mm
ISBN: 978-80-971724-0-4
EAN: 9788097172404

K dispozícii na:

www.darceky.sk

Manuál ekologickej výstavby
Eugen Nagy