VERÍME V ZMENU

Občianske združenie Alter Nativa bolo zaregistrované Ministerstvom vnútra SR 24.5.2002. Na začiatku nášho snaženia však nebola registrácia stanov na ministerstve. Teda poporiadku. Alter Nativa, občianske združenie nám vyrástla z jedného projektu Spoločnosti priateľov Zeme Revúca, ktorého cieľom bolo vybudovať v meste Revúca nie veľmi obvyklú knižnicu so špecifickou literatúrou z oblastí ochrany prírody a životného prostredia, ľudských – občianskych práv, zdravého životného štýlu a všeobecnej diverzity filozofických a náboženských smerov. Prosto literatúry, ku ktorej nebolo možné sa v našom malom mestečku dostať. Popri budovaní multilinguálnej knižnice (95% z dnešných 1.700 titulov sú dary fyzických či právnických osôb z niekoľkých krajín sveta) sme v rámci projektu poriadali prednášky pre miestnych ľudí práve z už vyššie spomenutých oblastí. To všetko sa dialo v roku 1999 a 2000. Pod hlavičkou Spoločnosti priateľov Zeme Revúca. Keďže bol projekt celkom úspešný, miestni ľudia nás po istom čase poznali viac ako „alternatívu“, nie ako Spoločnosť priateľov Zeme Revúca. Nuž a najmä preto sme pristúpili k založeniu nového združenia, o názve ktorého nebolo treba rozmýšľať. Naviac ak názov (vo voľnom preklade Iná Možnosť) v plnej miere odzrkadľoval zámery združenia, ktoré sa už nezaoberalo iba environmentálnymi projektami, ale i budovaním miestnej pospolitosti a zavádzaním prvkov alternatívnej ekonomiky do praxe a života sprvu iba našich členov a pozdejšie i sympatizantov myšlienok obnovy pospolitosti a vzájomnej pomoci. A tak nám popri už tradičných projektoch znižovania množstva odpadov či „odpadovej osvety“ a prevádzky knižnice vznikli naše milé aktivity : „Vzájomná pomocnica“ a „Potravinové družstvo“ o ktorých sa podrobnosti dozviete na týchto stránkach. Je ťažké popísať niekoľkými slovami naše snaženie, azda najbližšie sú slová ako spolupatričnosť, vzájomná pomoc, dôvera…

V máji roku 2004 sa niekoľkí aktivisti nášho združenia rozhodli pretaviť myšlienky spolupatričnosti, dôvery a harmónie do každodenného života v spoločnej pospolitosti s podobne eticky zmýšľajúcimi ľuďmi. Zakladajú preto v obci Brdárka zámernú „komunitu bez guru“, akúsi pospolitosť ľudí obývajúcich spoločný priestor a zdieľajúcich prácu na zmysluplných projektoch. Čas a okolnosti priniesli mnohé zmeny do života a v dnešných dňoch nazývame naše spoločenstvo „spoločenstvom susedov“, ktorí nachádzajú určité prieniky pri niektorých spoločných prácach a ktorí sú vždy ochotní si pomôcť, ak je potreba.

Vieme, že nie sme sami, kto zmýšľame, že malé, viac, či menej sebestačné spoločenstvá ľudí spoločnej etiky a dostatočnej úcty sami k sebe a k prírodným zdrojom sú ďalej na ceste trvalej udržateľnosti ako dnešné mestské spoločenstvá sídlisk a megalomanských projektov. Vieme aj to, že nie každý má možnosť zmeniť zo dňa na deň svoj život. Väčšina ľudí má však možnosť podporiť či už morálne, radou, alebo materiálne snaženie skupín podobných našej. Ak by ste sa rozhodli podporiť našu skupinu, môžete využiť jeden zo spôsobov našej podpory, námety nájdete tu.

Ide nám o pozitívnu zmenu hodnôt ľudí a v súčasnosti obráteného rebríčka hodnôt – o obnovenie úcty k prírode a životu, obrat od konzumu a hanebnej nadspotreby k rozumnej skromnosti, od agresivity k tolerancii, od konkurencie ku spolupráci, od honby za materiálnym blahobytom k rozvoju duchovných hodnôt a obnove spoločenstva; smerom k trvalej udržateľnosti a etike. O decentralizáciu a demokraciu, napĺňanie potrieb ľudí vo väčšine z miestnych zdrojov, priblíženie rozhodovania bližšie k ľuďom, na miestnu úroveň.