Alter Nativa Brdárka

Aktivity spoločenstva v združení Alter Nativa o.z. Brdárka

Niekoľko informácií o spoločenstve združenia Alter Nativa v hornogemerskej obci Brdárka

Zmysluplnosť bytia

Sme ľudia, ktorí hľadajú možnosti hodnotnejšieho a zmyslupnejšieho bytia na tejto milej planéte.

Pokúšame sa vytvoriť miesto, kde by sme mohli plnohodnotnejšie naplniť svoje životy a kde by pravidlá a spôsob bytia boli viac v súlade s naším vnútorným cítením, v udržateľnom etickom vzťahu k prírode a k sebe navzájom.

Snažíme sa o obnovu pôvodných vzťahov a princípov, nahradenie konkurencie a súťaživosti spoluprácou a neobmedzeného rastu prirodzenou rovnováhou. O spolunažívanie a bývanie v harmonickom, synergickom spoločenstve v prostredí bezpečnom pre naše deti. To všetko s citlivým využívaním výdobytkov ľudského umu a modernej doby, spôsobom čo najmenej narúšajúcim prírodu a živ. prostredie.

Všetko v rámci našich ľudských možností, v malej gemerskej obci Brdárka.

Ekologické bývanie

Stavanie bezduchých činžiakov a absolutistická vláda tzv. funkcionalizmu minulej doby je už, veríme, za nami. Je čas návratu k prírodným materiálom a ich zmysluplnému používaniu. U nás z dávnej minulosti a v tzv. vyspelých krajinách desaťročiami zdokonalené stavby a obydlia z dreva, hliny, zo slamených balov, či vytvorené kombináciou spomenutých prírodných materiálov sú inšpiráciou pre budovanie štruktúr na našich pozemkoch. Energeticky úsporné obydlia spájajú a optimalizujú obytný komfort, energetickú a finančnú úspornosť a ochranu životného prostredia. Využívajú prirodzené predpoklady pozemku, na ktorom sa stavajú, slnečné žiarenie, smery vetra, poznanie predkov. Snažíme sa o používanie rokmi overených prírodných materiálov a systémov stavieb, avšak i nových technologických riešení s cieľom nájsť environmentálne čo najvhod-nejšie riešenie pre nás i naše deti…

Pestovanie bez chémie

Čistá voda a zdravé potraviny sú jedným zo základov zdravia ľudí a celej spoločnosti.
Preto sa snažíme pestovať naše plodiny bez použitia chemikálií a ohľaduplne k životnému prostrediu, tak, aby sme pôdu – živiteľku využili pre dopestovanie zdravých potravín, avšak nie zneužili na tvorbu ne-únosných ziskov. Preto využívame pri pestovaní našich plodín princípy permakultúry a ekologického poľnohospodárstva, označovaného aj ako organické alebo alternatívne poľnohospodárstvo.
Prírodné preparáty, využívanie fáz mesiaca, využitie vrodených vlastností a vzájomne prospešných vzťahov rastlín a zvierat, používanie malých, avšak intenzívnych systémov, maximálne využívanie trvaliek…
Už pri navrhovaní záhrad považujeme za potrebné myslieť na tvorbu, využívanie a urýchlenie prírodnej evolúcie (sukcesiu) a využívanie prírodných vzorov a okrajových efektov ekosystémov.

Remeslá

Remeslo má zlaté dno.

Hlinené pece najrozličnejších tvarov a veľkostí, dýchajúce omietky na domy.
Pletenie košíkov či iných úžitkových a umeleckých výrobkov z prútia v rámci nami poriadaných kurzov.
Výroba drobností z vlny či plátna, prírodné plátené tašky zdobené voskovou batikou, ručne šité a zdobené plátené bábiky, vrecúška na bylinky i s bylinkami …
Ručne strúhané šindle zo smrekového dreva, nevídané prútené brezové metly…
Našim cieľom je vybudovať remeselné dielne, ktoré prinesú obživu miestnym majstrom, dielňu, v ktorej sa bude možné čo-to i priučiť…

Kurzy a školenia, semináre

V rámci našich aktivít poriadame rôzne kurzy, školenia a semináre.
Konferencia o domácom vzdelávaní, praktické kurzy permakultúry, kurzy kompostovania, kurzy pletenia košíkov… Naše vzdelávacie podujatia ladíme s dôrazom na praktickú stránku veci.
Ak sa prichádzate vzdelávať k nám, či my na Vaše pozvanie prichádzame vzdelávať Vás, pribaľte si do svojej výbavy i pracovný odev. Radi porozprávame i o teórii, avšak … radšej pri praxi.
Sivá je teória a bez košatého stromu praxe je bezvýznamná…
Okrem nami poriadaných kurzov poskytujeme priestor pre stretnutia, semináre či vzdelávacie podujatia aj iným ľuďom, skupinám či organizáciám.

Permakultúra

Permakultúra je úspešný prístup k navrhovaniu vysoko produktívnych trvalo udržateľných záhrad, balkónov, ovocných sadov, parkov, lesov či fariem, ale aj celých ľudských usadlostí.

Základom permakultúry je etika a úcta k životu vo všetkých jeho formách. Táto etika sa dá rozdeliť do troch oblastí:
1. Starostlivosť o Zem, t.j. všetko živé aj neživé, čo sa na Zemi nachádza;
2. Starostlivosť o ľudí, teda o zabezpečenie našich základných životných potrieb; a
3. Využívanie nášho voľného času a prebytkov na účely starostlivosti o Zem a ľudí.

Okrem toho permakultúra uznáva vnútornú vrodenú hodnotu všetkých vecí bez ohľadu na to, či sa nám ľuďom zdajú užitočné alebo nie.
Z tejto etiky vyplýva, že permakultúra navrhuje ľudské systémy podľa vzoru prírodných ekosystémov, pričom využíva poznatky tradičných udržateľných kultúr aj moderných vied, ako aj nové overené objavy a skúsenosti, vrátane našich vlastných.

Permakultúra spolupracuje s prírodou a kombinuje štruktúry, rastliny, zvieratá a ľudí tak, aby sa šetrne využili ich vrodené osvedčené prirodzené vlastnosti a schopnosti. Používa tieto princípy a procesy na vytváranie „kultivovaných“ ekosystémov užitočných buď priamo pre ľudí, alebo pre úspešné a zdravé prežitie týchto systémov samotných.

Jednotlivé prvky sa snaží umiestniť tak:
a) aby medzi nimi mohlo vzniknúť maximálne množstvo užitočných prepojení a vzájomneprospešných vzťahov;
b) aby každý mohol plniť viac funkcií;
c) aby každú dôležitú funkciu zabezpečovalo viac prvkov;
d) aby prvky aj systém spotrebovávali minimum energie;
e) aby sme mohli využívať prednostne biologické zdroje a prírodné energie;
f) aby všetky produkty systému boli spracované vo vnútri tohoto systému, t.j.aby sa recyklovali a nevznikali tak „odpady“;
g) aby sme vytvorili bohatú zmiešanú kultúru zo spoločenstiev vzájomne prospešnýchdruhov rastlín a zvierat;
h) aby sme tvorili skôr malé vysoko produktívne intenzívne systémy, ako veľkéextenzívne systémy, vyžadujúce drahé vonkajšie vstupy surovín a energie;
i) aby sme využili nielen plochu, ale aj ďalšie dimenzie – priestor, čas a spolupôsobeniebiologických prvkov (synergiu);
j) aby sme maximálne využívali trvalky;
k) aby sme mohli využiť a urýchliť prírodnú evolúciu (sukcesiu);
l)aby sme mohli využívať prírodné vzory a okrajové efekty ekosystémov.

Snažíme sa o využívanie týchto princípov v našom živote.

Možnosti podpory

Bez podpory našich priateľov a sympatizantov nášho snaženia by sme v napĺňaní našich cieľov mohli napredovať iba pomalým tempom.
Pômocť pri našich aktivitách môžete rôznymi spôsobmi. Chcieť znamená môcť.
Môžete nám pomôcť praktickou pomocou – „priložením ruky k dielu“. Môžete sa stať našim sympatizantom či členom. Môžete pomôcť pri rozšírení našej alternatívnej knižnice v Brdárke.
Môžete nám pomôcť ponúknutím svojich služieb… (tlač materiálov, prekladateľské služby a pod.)
Môžete nám pomôcť materiálnym darom… (od drobností, náradia či náčinia po materiál a techniku)
Môžete nám pomôcť jednorazovým či pravidelným finančným darom v akejkoľvek sume. Váš dar môže podporiť jednu určitú aktivitu alebo môže byť určený na celkovú činnosť združenia. Ideálny spôsob takejto formy podpory je forma trvalého príkazu na určitú – i neveľkú sumu (2,-; 4,-; 7,-…Eur) mesačne z Vášho účtu v prospech nášho účtu SK3483300000002900230708, ktorý je vedený vo FIO Banke.
Účasťou v Brdárskom spolku podielníckom sa môžete stať spolupodielnikmi pozemkov a stavieb, na ktorých sa dejú aktivity nášho združenia. Informácie na našich kontaktných adresách.
Spôsob, ktorým môžete finančne pomôcť aktivitám nášho združenia a nepredstavuje pre Vás žiadne výdaje naviac je presmerovanie 2% z dane v prospech našej organizácie.
Naviac existuje i spôsob podpory, ktorý Vám môže priniesť krásu, úžitok, či nové poznatky …môžete navštíviť náš internetový obchodík na adrese www.darceky.sk a vybrať si z našej širokej ponuky publikácií a podporných produktov…