Úvod do permakultúry – Bill Mollison, Reny Mia Slay

Rok 2016 nám prináša opätovné vydanie bestselleru „Úvod do permakultúry“ autorov Billa Mollisona a Reny Mia Slay.

Rok 2016 nám prináša opätovné vydanie bestselleru „Úvod do permakultúry“ autorov Billa Mollisona a Reny Mia Slay.

Kniha vhodná pre záhradkárov, chovateľov, poľnohospodárov, architektov, ekonómov a všetkých ostatných ľudí, ktorí majú záujem na zlepšovaní života na planéte Zemi vás jednoduchým spôsobom uvedie do permakultúry, ktorá je systémom pre navrhovanie trvalo udržiteľných ľudských sídiel. Permakultúra (permanentná/trvalá – kultúra) je prístup k životu, založený na etickom využívání krajiny, ktorý kombinuje mikroklímy, rastliny, zvieratá, pôdu, vodné hospodárstvo, štruktúry a ľudské potreby do vzájomne komplexne spolupracujúcich, produktivnych komunít.

Nájdete v nej množstvo inšpirácií, ktorých princípy a metódy možno aplikovať v našich podmienkach s využitím miestnych zdrojov.

Kniha nenásilne vysvetľuje základy permakultúrnej etiky, usilujúcej o trvalo udržateľný život na Zemi, ktorými sú: starostlivosť o Zem – všetko živé a neživé na nej, starostlivosť o ľudí a dôraz na spravodlivé rozdeľovanie zdrojov – voľného času, peňazí a surovín. Má 8 kapitol (5 preložených do češtiny a 3 do slovenčiny) bohato ilustrovaných názornými perokresbami, z ktorých každá končí zoznamom odporúčanej literatúry, 5 samostatných príloh a je zakončená ukážkou úspešného permakultúrneho dizajnu.

1.kapitole sa rozoberajú princípy permakultúrneho dizajnu: relatívne umiestnenie prvkov, mnohofunkčnosť prvkov, mnohoprvkovosť funkcií, plánovanie energetickej úspornosti, uprednostňovanie biologických a obnoviteľných zdrojov, miestny kolobeh energií, využívanie zrýchlenej rastlinnej sukcesie, využívanie synergických efektov, využívanie okrajových efektov a prírodných vzorov.V 2.kapitole sa kniha venuje komplexnému dizajnu pozemku, čo je tá najdôležitejšia časť prípravy stabilnej a produktívnej krajiny. 3.kapitolaslúži na pochopenie užitočnosti prírodných vzorov pre ich uplatnenie v permakultúrnom dizajne. 4.kapitola sa zaoberá štruktúrami: efektívnym dizajnom domu a jeho integráciou so záhradkou v rôznych klimatických pásmach. 5.kapitola je venovaná prvej permakultúrnej zóne – záhradám, zatiaľčo 6.kapitola rozoberá ďalšie zóny tvoriace ovocné sady, lesné a poľnohospodárske farmy. V 7.kapitole nazvanej zvieracie kŕmne systémy a akvakultúra sa pojednáva o starostlivosti o túto neoddeliteľnú súčasť permakultúrneho ekosystému. Posledná, 8.kapitola poukazuje na mestské a komunitné stratégie pre získanie sebestačnosti spoločenstiev.

Kľúčom permakultúrneho prístupu k životu je úsilie nahradiť konkurenciu spoluprácou. Jeho cieľom je vytvoriť ekologicky zdravé a ekonomicky prosperujúce trvaloudržateľné systémy – bez vykorisťovania a znečisťovania prírody. Úvod do permakultúry je úvodnou učebnicou do života v novom tisícročí – pre nás všetkých.

Z obsahu:

 • Energeticky úsporné navrhovanie pozemkov a záhrad, metódy plánovania a dizajnu.
 • Umiestnenie a dizajn domu, integrácie budov a rastlín, zdroje z domových odpadov.
 • Mestská permakultúra: design záhradky, recyklácia a komunitné finančné systémy.
 • Najvýhodnejšia využitie plotov, treláže, skleníkov a chladníkov.
 • Slepačie a prasačie kŕmne systémy, integrácia pastvín a úžitkových stromov.
 • Ovocné sady, lesné záhrady, domáci les, bezorebné pestovanie obilnín.
 • Ako ovplyvňovať mikroklímu okolo domu a v záhradke.
 • Stratégia pre budovanie pôdy, vodné hospodárstvo a primerané technológie…

Autor knihy, Bill Mollison

bol austrálsky výskumník, učiteľ, prírodovedec a autor niekoľkých kníh, ‚otec permakultúry‘, integrovaného systému dizajnu, ktorý vyvinul spolu s Davidom Holmgrenom a ktorý zahŕňa nielen poľnohospodárstvo, záhradníctvo, architektúru a ekológiu, ale aj ekonomické systémy pre obchod a komunity.

Podrobnosti:

 • Jazyk knihy:český (5 kapitol) a slovenský (3 kapitoly)
 • Formát:297 x 210 mm
 • Väzba:viazaná
 • Počet strán:246
 • ISBN: 978-80-971724-4-2
 • Rok vydania:2016

Na Slovensku kniha vyšla aj vďaka podporovateľom vydania prostredníctvom Čitateľského klubu Alter Nativa.

Knihu si môžete objednať po kliknutím na na tento odkaz.‘

Úvod do permakultúry
Bill Mollison, Reny Mia Slay