Sme ľudia, ktorí hľadajú možnosti hodnotnejšieho a zmyslupnejšieho bytia na tejto milej planéte.

Pokúšame sa vytvoriť miesto, kde by sme mohli plnohodnotnejšie naplniť svoje životy a kde by pravidlá a spôsob bytia boli viac v súlade s naším vnútorným cítením a zároveň ohľaduplnejšie voči prírode. Teda v trvalo udržateľnom etickom vzťahu k prírode a k sebe navzájom. Pokúšame sa o žitie v súlade s prírodou s citlivým využívaním výdobytkov ľudského umu (i modernej doby) spôsobom čo najmenej narúšajúcim prírodu a živ. prostredie.

Snažíme o obnovu pôvodných vzťahov a princípov, nahradenie konkurencie a súťaživosti spoluprácou a neobmedzeného rastu prirodzenou rovnováhou. Spolunažívať – bývať v harmonickom – synergickom spoločenstve v prostredí bezpečnom pre naše deti. Obývať spoločné územie a žiť v súlade so šetrnými spôsobmi budovania, bývania a žitia. Poživeň si dorábajúc v prvom rade prostredníctvom pôdy miestne a obnoviteľne. Všetko v rámci našich ľudských možností…

Naše spoločenstvo vedú nasledovné linky:

–> Trvalá udržateľnosť/ šetrnosť voči prírode/ permakultúra
–> Otvorenosť/ Komunikácia so svetom
–> Všeobsažnosť/ Tolerancia
–> Duchovný a osobnostný rozvoj
–> Diverzita/ inakosť
–> Kultúra
–> Radosť/ veselosť

Pozrite si tiež
Niekoľko informácií o spoločenstve hornogemerskej obce Brdárka…

Zápisy a fotografie zo stretnutí, ktoré sme poriadali od roku 2002.

Vytváranie komunít – výťah z knihy „V jiném rytmu“ od M. Scotta Pecka