Zásady fungovania „Potravinového družstva“ (PD)
v Revúcej založenej dňa 19.08.2001

Preambula

„Potravinové družstvo“ v Revúcej je založené členmi a sympatizantami občianskeho združenia AlterNativa Revúca za účelom:
– eliminácie množstva odpadov z obalov, do ktorých sa balia potraviny, ktoré nemusia byť balené,
– posilnenia vzájomnej pospolitosti členov AlterNativa Revúca i „PD“,
– možnosti ušetriť peniaze členov, ktoré by pri kúpe potravín v maloobchodných baleniach museli zaplatiť za neželané obaly,
– sprostredkovania výmeny prebytkov dopestovaných/nazberaných/dorobených/pripravených členmi „PD“,
– stimulácie svojpomocnej výroby potravinových produktov v komunite.

Členstvo

Členom „PD“ sa môže stať každý, kto o to prejaví záujem a uhradí do pokladne „PD“ vstupný vklad, ktorý slúži na nákup komodít a úhradu režijných nákladov spojených s nákupom a manipuláciou s komoditami.

Členstvo je trojhladinové:
– „Plný člen“ – pri vstupnom vklade 1.000 Sk v hotových peniazoch preberá „Plný člen“ tovar za nadobúdaciu cenu,
– „Podporujúci člen“ – pri vstupnom vklade 1 Sk v hotových peniazoch je preberacia cena pre „Podporujúceho člena“ blízka maloobchodnej cene,
– „Polovičný člen“ – pri vstupnom vklade 500 Sk v hotových peniazoch je preberanie pre „Polovičného člena“ za cenu priemeru medzi hladinou „Plného člena“ a „Podporujúceho člena“.

Navýšenie pri preberaní u polovičného člena a podporujúceho člena sa je osobitne evidovaným navyšujúcim sa vkladom členského.

Preberanie komodít je možné výhradne pre svoju potrebu.
V prípade vôle člena z “PD“ vystúpiť sa mu v tomto nebude brániť a bude mu vstupný vklad vrátený, buďto v naturáliách, ak to situácia dovolí, i v peniazoch.

Zoznam členov a hladina ich úrovne sa vedie v osobitnom zošite. Členské účty jednotlivých polovičných a podporujúcich členov sa vedú na osobitnej listine.

Stretnutia členov sa konajú v rámci stretnutí o.z. AlterNativa, zvyčajne 2x mesačne, minimálne však 1x za mesiac. Na stretnutiach sa riešia záležitosti spojené s aktuálnym pohybom ponuky a dopytu, podávajú sa informácie o hospodárení.

Zásady objednávania a preberania komodít, účty

Objednávanie komodít sa uskutočňuje po dohode na stretnutí členov na základe ponuky a dopytu.
Nakoľko sa pri objednávaní komodít narába s prostriedkami členov, je možné objednávku zostaviť až po jej odsúhlasení
nadpolovičnou väčšinou všetkých plných a polovičných členov „PD“.

V prípade, ak má niektorý z členov ako jediný záujem o objednanie si tej-ktorej komodity, (tzv. osihotená komodita /ďalej OK) bude mu umožnené objednať si túto OK prostredníctvom „PD“ za podmienky úhrady jej hodnoty + réžie vopred.

Ponuka a dopyt, cenové limity týkajúce sa dopytu sa dojednávajú a upresňujú pri každom stretnutí, dojednané skutočnosti sa zapíšu.

Postup pri preberaní objednaných potravín je nasledovný: preberajúcemu je navážené (preberajúci si naváži) do prinesených obalov potrebné množstvo potravín; do osobitného zošita sa (si) zapíše odobraté množstvo, komoditu ako i meno a výslednú hodnotu, ktorú je
potrebné zaplatiť, preberajúci uvedie svoj podpis. Príslušnú výslednú hodnotu preberanej komodity uhradí do pokladne „PD“.

Vedenie účtov, objednávanie, komunikáciu s dodávateľmi vykonáva dobrovoľne a bez nároku na odmenu vybraný člen „PD“.

Záverečné ustanovenia

Zmeny týchto zásad sa môžu vykonať po odsúhlasení 3 počtu plných členov „PD“.
Dokument nahrádza ustanovenia dokumentov „Zásady fungovania „Potravinového družstva“ („PD“) v Revúcej založenej dňa 19.08.2001“ zo dňa 21.1.2002 a 21.3.2002

Dňa : 13.3.2002

Na znak súhlasu podpísali: