Alter Nativa
občianske združenie

S t a n o v y

Článok I.
Základné ustanovenia

Názov Združenia je Alter Nativa v texte ďalej ako ”Združenie”
Sídlom Združenia je Brdárka 11, PSČ 049 34.

Článok II.
Poslanie a ciele

Poslaním a cieľmi Združenia sú:
– starostlivosť, ochrana a tvorba životného prostredia,
– práca s deťmi a mládežou,
– obnova tradičných remesiel,
– znižovanie množstva, triedenie a recyklácia odpadov,
– podpora a propagácia environmentálne šetrných spôsobov pestovania, chovu zvierat a spracovania produktov,
– vytváranie prostredia a podmienok pre rozvoj vidieckej turistiky,
– rozvoj komunitného života na všetkých úrovniach, občianska participácia na správe vecí verejných,
– aplikácia princípov trvalo udržateľného života,
– rozvíjanie ekologických alternatív a humanitných aktivít v harmónii s prírodou a okolitým životom.

V súlade s poslaním a cieľmi bude Združenie
– zhromažďovať, spracovávať, poskytovať informácie a priamo vykonávať ďalšie aktivity,
– propagovať a publikovať získané informácie a skúsenosti,
– poskytovať odborné poradenstvo,
– poskytovať podporu iným osobám a subjektom s podobnými záujmami,
– vytvárať sieť ľudí a organizácií na podporu oblastí záujmov,
– organizovať kurzy, školenia, semináre, konferencie, …

Článok III.
Členstvo v Združení

Členstvo v Združení je dobrovoľné. Členom Združenia môže byť každá fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony (u neplnoletého sa vyžaduje súhlas právneho zástupcu) a právnická osoba, ktorá súhlasí a prejaví vôľu konať v súlade so stanovami Združenia a jeho vnútornými smernicami.

Členstvo v Združení vzniká na základe prejavu vôle uchádzača o členstvo, rozhodnutím Správnej rady.
Členstvo zaniká:
– písomným prehlásením člena o vystúpení zo Združenia,
– vylúčením člena,
– úmrtím člena,
– zánikom Združenia.

O vylúčení člena rozhoduje Správna rada, ktorej rozhodnutie potvrdí Zhromaždenie členov. Ak Zhromaždenie členov nepotvrdí rozhodnutie Správnej rady o vylúčení člena, členstvo v Združení sa obnoví dňom rozhodnutia Zhromaždenia.

Článok IV.
Práva a povinnosti člena

Člen Združenia má právo najmä:

– podieľať sa na činnosti Združenia,
– voliť a byť volený do orgánov Združenia,
– byť informovaný o zámeroch, aktivitách a hospodárení Združenia,
– obracať sa na orgány Združenia s podnetmi či sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,
– byť informovaný o rozhodnutiach orgánov Združenia, zúčastňovať sa zasadnutí orgánov Združenia, podávať návrhy na zmeny vnútorných smerníc Združenia,
– využívať možnosti a zľavy, ktoré Združenie členom poskytuje,
– zúčastňovať sa podujatí, ktoré Združenie organizuje.
– za prácu vykonávanú pre Združenie dostávať odmenu podľa vnútorných smerníc OZ.

Povinnosti člena sú najmä:

– dodržiavať stanovy Združenia a ďalšie vnútorné smernice,
– aktívne sa podieľať na napĺňaní cieľov Združenia,
– uhrádzať členský príspevok.

Článok V.
Orgány Združenia

Orgánmi Združenia sú:

1. Zhromaždenie členov
2. Správna rada
3. Kontrolná komisia

1. Zhromaždenie členov

1.1 Zhromaždenie členov je najvyšším orgánom Združenia, tvoria ho všetci členovia Združenia. Zhromaždenie členov je uznášaniaschopné, ak sa na jeho rokovaní zúčastní minimálne polovica všetkých jeho členov. Rozhodnutia Zhromaždenia členov sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Zhromaždenie členov zvoláva minimálne 2 krát ročne Správna rada Združenia písomnou pozvánkou zaslanou všetkým členom Združenia aspoň 7 dní vopred.
1.2 Predseda Správnej rady je povinný zvolať Zhromaždenie členov do jedného mesiaca, ak o to požiada najmenej 20% členov Združenia.
1.3 V prípade, že na Zhromaždení členov nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov Združenia, posunie predseda začiatok Zhromaždenia členov o jednu hodinu.
1.4 Ak ani po posunutí začiatku Zhromaždenia členov nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov Združenia, rozhodujú prítomní členovia Združenia nadpolovičnou väčšinou hlasov.

Do pôsobnosti Zhromaždenia členov patrí:
– prijímať a meniť stanovy Združenia,
– voliť a odvolávať členov Správnej rady a Kontrolnej komisie,
– schvaľovať rozpočet a účtovnú uzávierku Združenia,
– rozhodovať o záležitostiach strategického významu,
– prijímať ročnú správu o činnosti Združenia, rozpočet a správu o hospodárení Združenia,
– rozhodovať o zlúčení alebo dobrovoľnom rozpustení Združenia,
– riešiť ďalšie otázky, ktoré si Zhromaždenie členov vyhradí.

2. Správna rada

2.1 Správna rada je výkonným, správnym a riadiacim orgánom Združenia, tvoria ho min. 4 členovia volení Zhromaždením členov na obdobie 1 roka.
2.2 Správna rada sa skladá z 1 predsedu, ktorý je štatutárnym zástupcom Združenia, 1 podpredsedu a 2 členov Správnej rady.
2.3 Správna rada sa za svoju činnosť zodpovedá Zhromaždeniu členov.
2.4 Správna rada sa schádza podľa potreby, minimálne však 1 krát za 3 mesiace. Je uznášaniaschopná za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov. Rozhodnutia Správnej rady sa prijímajú konsenzom, ak nie je možná konsenzuálna zhoda o rozhodnutí sa hlasuje. V takom prípade je na prijatie rozhodnutia potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov Správnej rady. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

Do pôsobnosti Správnej rady patrí:
– riadiť činnosť Združenia v období medzi zasadnutiami Zhromaždenia členov,
– voliť spomedzi členov Správnej rady predsedu a podpredsedu, ktorí zastupujú Združenie navonok,
– rozhodovať o veciach súvisiacich s prevádzkou Združenia,
– rozhodovať o prijatí a vylúčení člena,
– pripravovať ročnú správu o činnosti Združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení Združenia, ktorú predkladá na schválenie Zhromaždeniu členov,
– ustanovovať likvidátora pri zániku Združenia,
– rozhodovať o všetkých záležitostiach Združenia, ktoré podľa stanov nespadajú do právomoci Zhromaždenia členov, alebo ktoré si Zhromaždenie členov nevyhradí.

3. Kontrolná komisia

3.1 Kontrolná komisia je kontrolným orgánom Združenia, tvoria ju 3 členovia volení a odvolávaní Zhromaždením členov.
3.2 Členstvo v Kontrolnej komisii je nezlučiteľné s členstvom v Správnej rade Združenia.
3.3 Minimálne jeden člen Kontrolnej komisie musí byť nečlenom Združenia.
3.4 Kontrolná komisia zodpovedá za svoju činnosť Zhromaždeniu členov.

Do pôsobnosti Kontrolnej komisie patrí:
– dohliadať nad dodržiavaním stanov Združenia, rozhodnutí orgánov Združenia a všeobecne záväzných právnych predpisov,
– dbať na súlad medzi rozhodnutiami orgánov Združenia, stanovami a všeobecne záväznými predpismi,
– posudzovať ročnú správu o činnosti Združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení Združenia vypracovanú Správnou radou pred tým, ako ju prijme Zhromaždenie členov.

Článok VI.
Organizačné zložky vnútorného členenia

Združenie je oprávnené zriadiť organizačné zložky (záujmové združenia, kluby, dielne a pod.), v mene ktorých budú konať vedúci tej ktorej organizačnej zložky. Organizačná zložka musí vo svojom názve obsahovať názov OZ.
Tieto zložky môžu, avšak nemusia mať samostatnú právnu subjektivitu. O zriadení organizačnej zložky, ako aj o menovaní vedúceho organizačnej zložky, rozhoduje Správna rada Združenia. Na úpravu vnútorných pomerov (členstvo, orgány a ich kompetencie, majetok a iné) v jednotlivých zložkách sa vzťahujú ustanovenia týchto stanov.

Článok VI.
Hospodárenie Združenia

Združenie hospodári so svojím majetkom v súlade so schváleným rozpočtom a všeobecne záväznými predpismi. Ochrana majetku, jeho evidencia a hospodárenie s ním sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými predpismi a podlieha kontrole Kontolnej komisie.

Zdroje a majetok Združenia tvoria:
– členské príspevky,
– dotácie, granty, dary,
– príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti zameranej na dosahovanie cieľov Združenia,
– iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi,
– hmotný a nehmotný majetok OZ.
Majetok môže byť použitý len na dosiahnutie cieľov Združenia, príp. na iné aktivity v súlade so stanovami.

Za hospodárenie a vedenie účtovníctva Združenia zodpovedá Správna rada
Správa o hospodárení je predkladaná Správnou radou na každom Zhromaždeni členov OZ na schválenie.

Článok VII.
Zánik Združenia

Združenie zaniká:
– zlúčením,
– dobrovoľným rozpustením

O zániku Združenia rozhoduje Zhromaždenie členov, pričom súčasne rozhodne aj o prechode práv a povinností k majetku Združenia. V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje Správna rada likvidátora. Likvidátor vyrovná záväzky Združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia Zhromaždenia členov. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu Združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. V prípade zániku a likvidácie Združenia bude po vyrovnaní záväzkov jeho majetok použitý ako dar mimovládnym nepolitickým organizáciám, o ktorých rozhodne Zhromaždenie členov a ktorých ciele a poslanie sú blízke misii zaniknutého Združenia.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

Podrobnosti o Združení upravujú vnútorné smernice Združenia.

Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.