Užitočné prepojenia – projekt dobrovoľníkov EDS v rokoch 2016-17

Užitočné prepojenia.

Alter Nativa o.z. je hostiteľskou organizáciou pre projekty EDS v rámci programu Erazmus+ , ktoré realizuje v rámci dlhodobého programu Environmentálne Edukačné Centrum v malej horno-gemerskej obci Brdárka. Zámerom projektu je šírenie poznatkov a princípov trvalo udržateľného života a ich praktická realizácia v našej obci či regióne.

Po neúspešnom hľadaní dobrovoľníkov zo susedného Česka sme našli pre náš projekt dobrovoľníkov z francúzskej organizácie Romans International, aby pri našich aktivitách strávili obdobie jedného roka.

Aktivity tohto EDS projektu, ktorý niesol priliehavý názov„Užitočné prepojenia“ boli pripravované a realizované tak, aby do celého procesu boli zapojení dobrovoľníci. Dôraz bol kladený na neziskové a verejnoprospešné činnosti, čím boli zúčastnení mladí ľudia vedení k uvedomeniu si dôležitosti a významnosti aktívneho pôsobenia vo svojom okolí. Zároveň sa týmto posilňoval pocit sociálnej súdržnosti a solidarity v rámci komunity obce.

24 ročná Julia zo Saveuse v regióne Pikardia a 25 ročný Romain z mesta Privas v regióne Rhône-Alpes. nastúpili do služby v septembri. Romaina po čase nahradil 28 ročný Kévin z burgundského mestečka Sancé.

Prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít sme sa snažili viesť dobrovoľníkov k poznaniu, že sú to i oni, kto môže zasiahnuť do diania v mieste, ktoré obývajú, že môžu zmeniť veci k lepšiemu, zapojiť sa do rozhodovania, zdieľať myšlienky, nápady či schopnosti. Ich úlohou bolo, pokiaľ to okolnosti dovolili – tiež aktivity navrhovať, plánovať, zapájať sa teda už pri príprave a nie len automaticky vykonávať určené úlohy. Týmto sme sa snažili v dobrovoľníkoch rozvíjať schopnosť pristupovať k činnostiam tvorivo a s osobným pričinením.

I takto vznikol priestor pre prezentáciu nápadov, priestor pre dialóg, v ktorom si či dobrovoľníci ako i členovia našej organizácie často uvedomovali existenciu kultúrnej i individuálnej rozmanitosti či stereotypov. Cez takéto situácie sme mali možnosť rozvíjať schopnosť tolerancie a rešpektu – len tak sme mohli spoločne naplánované úlohy uskutočniť.

V súlade s podporou zdravého životného štýlu prostredníctvom fyzických aktivít sa aktivity projektu z veľkej časti realizovali v exteriéri obce Brdárka. To platí pre naše pracovné úlohy, ako aj pre činnosti vo voľnom čase – športové hry, vychádzky do prírody, turistika.

Jedným z plánovaných cieľov projektu bolo priniesť do miestnej (pomerne geograficky izolovanej) komunity „nový život“. Príchod ďalších mladých ľudí z EÚ vzbudil záujem u miestnych ľudí, obohatil komunitu o nové myšlienky, vedomosti, zručnosti; dobrovoľníci sa na chvíľu stali súčasťou komunity, obyvateľmi našej dedinky. Toto bolo veľkým prínosom a obohatením ako pre dobrovoľníkov, tak aj pre komunitu.

Realizáciou vyššie spomenutých aktivít sa dosiahlo niekoľko pozitívnych výsledkov pre všetky zúčastnené strany. Dobrovoľníci sa prostredníctvom nich oboznámili s princípmi trvalo udržateľného života (permakultúry), ekologického poľnohospodárstva a staviteľstva, miestnej ekonomiky a regionálneho rozvoja. Naučili sa mnoho zručností, spoznali tradičné remeslá, priamo sa zúčastňovali na tvorbe a ochrane životného prostredia, mnohé aktivity prispeli k rozvoju ich osobnosti, viedli ich k

tvorivosti a tiež k samostatnosti a k zmyslu pre zodpovednosť. Toto všetko prispelo k naplneniu ich cieľov a potrieb vzhľadom k téme projektu.

Úlohy dobrovoľníkov…

Väčšina úloh bola spoločná pre oboch dobrovoľníkov, niektoré úlohy boli však individuálne, podľa toho, čo bolo záujmom, resp. nezáujmom toho ktorého z nich.

– starostlivosť o starý vzácny genofondový sad, monitorovanie stavu ovocných stromov, starostlivosť o stromy a sad, kosenie, orezávka, čistenie sadu.

– starostlivosť o zeleninovú záhradu, príprava pôdy na jar, sadenie, siatie a následne všetky potrebné záhradkárske práce až po zber a spracovanie vypestovaných plodín, výroba a inštalácia ohradenia.

– realizácia kurzov – dobrovoľníci mali za úlohu pripraviť priestory pre ubytovanie účastníkov a seminárne miestosti. Zároveň zabezpečovali prípravu pre realizáciu praktických prác, ktoré sú súčasťou kurzov ako ich edukačný nástroj.

– starostlivosť o zvieratá – včely a sčasti i krava – kŕmenie, spracovanie a uskladnenie živočíšnych produktov, príprava krmiva a pod.

– spolupráca na jednotlivých každodenných prácach či už v sadoch alebo pri staviteľských prácach podľa dohody a spoločného plánovania so supervízorom.

– príprava palivového dreva na zimné obdobie.

– dobrovoľníci sa taktiež aktívne zúčastňovali aktivít a praktických činností pri záchrane a obnovení tradičného sedliackeho domčeka s ozdobnou fasádou v centre obce Brdárka.

– informácie o trvalo udržateľnom rozvoji vidieka, o permakultúre a tradičných či alternatívnych staviteľských metódach boli odovzdané neformálnou cestou priamo počas praktických aktivít s lektorom a členmi nášho združenia

Pre viac informácií o programe Európskej dobrovoľníckej služby kliknite na nasledovné odkazy:

Domovská stránka programu Erazmus+

Leták Erazmus+

„Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Tento dokument reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.“