Project Description

Permakultúra

Permakultúra je úspešný prístup k navrhovaniu vysoko produktívnych trvalo udržateľných záhrad, balkónov, ovocných sadov, parkov, lesov či fariem, ale aj celých ľudských usadlostí.


Základom permakultúry je etika a úcta k životu vo všetkých jeho formách. Táto etika sa dá rozdeliť do troch oblastí:
1. Starostlivosť o Zem, t.j. všetko živé aj neživé, čo sa na Zemi nachádza;
2. Starostlivosť o ľudí, teda o zabezpečenie našich základných životných potrieb; a
3. Využívanie nášho voľného času a prebytkov na účely starostlivosti o Zem a ľudí.


Okrem toho permakultúra uznáva vnútornú vrodenú hodnotu všetkých vecí bez ohľadu na to, či sa nám ľuďom zdajú užitočné alebo nie.


Z tejto etiky vyplýva, že permakultúra navrhuje ľudské systémy podľa vzoru prírodných ekosystémov, pričom využíva poznatky tradičných udržateľných kultúr aj moderných vied, ako aj nové overené objavy a skúsenosti, vrátane našich vlastných.


Permakultúra spolupracuje s prírodou a kombinuje štruktúry, rastliny, zvieratá a ľudí tak, aby sa šetrne využili ich vrodené osvedčené prirodzené vlastnosti a schopnosti. Používa tieto princípy a procesy na vytváranie „kultivovaných“ ekosystémov užitočných buď priamo pre ľudí, alebo pre úspešné a zdravé prežitie týchto systémov samotných.


Jednotlivé prvky sa snaží umiestniť tak:


a) aby medzi nimi mohlo vzniknúť maximálne množstvo užitočných prepojení a vzájomneprospešných vzťahov;
b) aby každý mohol plniť viac funkcií;
c) aby každú dôležitú funkciu zabezpečovalo viac prvkov;
d) aby prvky aj systém spotrebovávali minimum energie;
e) aby sme mohli využívať prednostne biologické zdroje a prírodné energie;
f) aby všetky produkty systému boli spracované vo vnútri tohoto systému, t.j.aby sa recyklovali a nevznikali tak „odpady“;
g) aby sme vytvorili bohatú zmiešanú kultúru zo spoločenstiev vzájomne prospešnýchdruhov rastlín a zvierat;
h) aby sme tvorili skôr malé vysoko produktívne intenzívne systémy, ako veľkéextenzívne systémy, vyžadujúce drahé vonkajšie vstupy surovín a energie;
i) aby sme využili nielen plochu, ale aj ďalšie dimenzie – priestor, čas a spolupôsobeniebiologických prvkov (synergiu);
j) aby sme maximálne využívali trvalky;
k) aby sme mohli využiť a urýchliť prírodnú evolúciu (sukcesiu);
l)aby sme mohli využívať prírodné vzory a okrajové efekty ekosystémov.


„Ako sa to robí“ sa môžete naučiť na kurzoch permakultúry.