Takto sme stvorili v roku 2002 zásady fungovania Vzájomnej pomocnice – LETS Revúca:

Vzájomná pomocnica – LETS Revúca

I.
Účel spolku

Vzájomná pomocnica – LETS Revúca vznikla za účelom posilnenia pospolitosti, vzájomnej pomoci a povzbudenia aktivít členov a sympatizantov OZ AlterNativa Revúca ako i sympatizantov myšlienky vzájomnej pomoci. Na základe dohody členov na zakladajúcom stretnutí dňa 10.3.2002 a pozdejších dohôd sa ustanovujú nasledovné zásady pre fungovanie Vzájomnej pomocnice.

II.
Členstvo

Členom sa môže stať ktokoľvek, kto o to požiada – bez rozdielu veku, rasy, pohlavia a vierovyznania. Nový člen Vzájomnej pomocnice musí mať odporúčanie min. jedného dovtedajšieho člena.

III.
Zoznamy ponúk a potrieb

Každý člen Vzájomnej pomocnice vytvorí a odovzdá administrátorovi-evidovateľovi zoznam svojich ponúk a potrieb (ďalej P/P). Každý člen obdrží 1x vytlačený zoznam ponúk a potrieb + 1x bude zoznam prístupne uložený v kancelárii OZ AlterNativa Revúca.

Nové P/P sa obnovujú 1x mesačne, a to nasledovne:
1) člen ktorý by rád uskutočnil zmenenie a vynovenie P/P doručí tieto na diskete, e-mailom resp. na papieri administrátorovi-evidovateľovi Vzájomnej pomocnice v priestoroch kancelárie OZ AlterNativa Revúca do stanoveného termínu /obyčajne 2. Stretnutie OZ v mesiaci/.
2) zoznam P/P z počiatku roku ostáva nemenný, zmenenia a novoty sú dopĺňané na koniec zoznamu P/P každého člena systému a budú číslované podľa mesiacov vzostupne.
3) administrátor-evidovateľ sumarizuje dodané novoty P/P, zmenený a vynovený zoznam 1x vytlačí a umiestni v kancelárii OZ. V prípade potreby jednotlivých členov, vyhotoví týmto kópie zoznamov na nimi dodané diskety, resp. ich zašle e-mailom do troch dní od aktualizačného stretnutia.
4) vždy po 12-tich mesiacoch sa vypracuje nový zoznam P/P.
5) na administratívne náklady v prvom roku sa dohodol vstupný vklad každého člena systému, ktorý bude vedený v účtovníctve OZ AlterNativa Revúca.

IV.
Evidencia darov

Materiál, alebo služba, ktoré poskytovatelia poskytujú inému členovi, alebo sympatizantovi OZ AlterNativa je darom občianskemu združeniu AlterNativa. Prevedené dary občianskemu združeniu v podobe služieb, alebo materiálu sa evidujú na základe darovacích zmlúv (kupónov), na ktorých je uvedené, koľko jednotiek venoval darca služby, alebo materiálu občianskemu združeniu AlterNativa prostredníctvom preberateľa služby, alebo materiálu – člena, alebo sympatizanta OZ AlterNativa. Počet jednotiek sa uvádza vo „včelách“, pričom 100 „včiel“ má hodnotu cca 1 hodiny práce.

Preberateľ služby vystaví poskytovateľovi „darovaciu“ zmluvu (kupón), túto poskytovateľ odovzdá administrátorovi-evidovateľovi, ktorý ju zaeviduje v knihe na tento účel zriadenej. Poskytovateľovi služby sa pripíše množstvo „včiel“, prijímateľovi sa odpíše množstvo „včiel“ v tom istom objeme. Evidencia sa vykonáva podľa potreby, minimálne 1x za dva týždne.
Aktuálny zoznam darov je každému prístupný vo vymedzenom čase v kancelárii OZ AlterNativa. Za vedenie knihy evidencie darov a za aktualizovanie zoznamov ponúk a potrieb je zodpovedný poverený administrátor-evidovateľ. Za túto službu bude symbolicky odmenený vo „včelách“.

V.
Záverečné ustanovenie

Tieto pravidlá obdrží každý člen spolku pomocného Vzájomnej pomocnice.

Zmeny oproti pôvodnej zmluve z 10.3.2002 nadobúdajú účinnosť 1.októbrom 2002.