Biodiverzita plodín – „staré husle dobre hrajú“

Genofond rastlinných druhov predstavuje dôležitú súčasť biologickej diverzity, z ktorej má ľudstvo veľký úžitok. Na Slovensku sa ako plodiny pestujú viac ako 160 druhov rastlín.

Genofond pestovaných druhov reprezentujú nielen moderné odrody, kultivary a hybridy, ktoré sa používajú predovšetkým v poľnohospodárstve, ale aj málo pestované odrody, staré a krajové odrody, ekotypy z rozšírených rastlinných druhov a ich prírodné populácie, ktoré udržiavajú a priamo využívajú drobnopestovatelia.

Osobité postavenie v uchovávanom genofonde majú staré a krajové odrody, ktorých špecifické využívanie je späté s človekom od prvopočiatku, a preto sa právom považujú za významnú súčasť nielen genetickej diverzity, ale aj prírodného bohatstva každej krajiny a za kultúrne dedičstvo každého národa. Tejto problematike sa s nástupom intenzívneho poľnohospodárstva prestala venovať pozornosť. Rozširovanie spravidla malého počtu intenzívnych odrôd z jednotlivých rastlinných druhov spôsobilo výrazné obmedzenie diverzity na úrovni ostatných genetických foriem príslušného druhu.

Programové vyhlásenie vlády SR z roku 2002 uvádza, že “biologická a krajinná diverzita je najväčším bohatstvom Slovenska a vyžaduje si intenzívnu starostlivosť.”
Národná stratégia ochrany biodiverzity na Slovensku si ako jeden z cieľov kladie Posilnenie ochrany genetickej diverzity a v rámci tohto cieľa vyzýva aktivity smerovať i na zber cenných genotypov starých a krajových odrôd, a ich následné hodnotenie, dokumentovanie a rozmnožovanie pre dlhodobé uchovávanie; a taktiež na zakladanie a využívanie týchto zdrojov na výskum a vzdelávanie, na zvyšovanie uvedomelosti verejnosti a pre alternatívne poľnohospodárstvo a krajinné inžinierstvo.

Názorným príkladom je ochrana genofondu jabloní. Práve podľa vyššie spomenutej Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku sa na prelome devätnásteho a dvadsiateho storočia sa v podmienkach Slovenska pestovalo viac ako 300 odrôd jabloní, v súčasnosti je rozšírené pestovanie len asi 50 odrôd, a to prevažne zahraničných.

Cieľ ochraňovať a obnovovať jedinečné, vzácne a typické prírodné komplexy a zastaviť znižovanie biologickej diverzity je dôležitou súčasťou mnohých medzinárodných dohovorov, smerníc a programov, viac o legislatíve v oblasti ochrany starých a krajových odrôd nájdete na tomto odkaze vo formáte *.doc