Ďakujeme za vaše rozhodnutie presmerovať 2% (resp. 1,5%, resp. 3%) Vašich daní nášmu združeniu.

V nasledujúcich riadkoch nájdete usmernenia k systému presmerovania podielu zaplatenej dane.

 

Ak ste ZAMESTNANCOM

–> Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vystavenie „Potvrdenia o zaplatení dane“ (pdf), v ktorej potvrdí výšku zaplatenej dane a potvrdí, že nemáte nedoplatok na dani.

–> Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom „Potvrdenie od organizácie“ (na požiadanie Vám ho vydáme a zašleme), ak ste pre našu (či inú slovenskú neziskovú) organizáciu v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.

–> Vyplňte tlačivo „Vyhlásenie“ (pdf) o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane.

–> Pošlite alebo doručte vyplnené tlačivo „Vyhlásenie“ spolu s tlačivom „Potvrdenie“ daňovému úradu v mieste trvalého bydliska najneskôr do 30. apríla 2022.

–> ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

–> Ak nám chcete oznámiť, že ste nám práve Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive okienko s príslušným súhlasom so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa…). Iba tak sa Vám budeme môcť osobne poďakovať. –> Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech nášho účtu.

Tlačivá pre zamestnancov na stiahnutie:

–> Tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 3% zaplatenej dane“ (*.pdf) –> Tlačivo „Potvrdenie o zaplateni dane“. (*.pdf)

Ak podávate daňové priznanie ako fyzická osoba

–> Vypočítajte si: a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky (pre našu či inú slovenskú neziskovú organizáciu) minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie (na požiadanie Vám ho vydáme a zašleme).

–> V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

–> Ak nám chcete oznámiť, že ste nám práve Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive okienko s príslušným súhlasom so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… ). Iba tak sa Vám budeme môcť osobne poďakovať.

–> Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:

IČO: 378 331 89 Právna forma: občianske združenie Obchodné meno (názov): Alter Nativa Sídlo: Ulica Brdárka Číslo 11 PSČ 04934 Obec Brdárka

–> Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (31.3.2022) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

–> ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

–> Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech nášho účtu.

Poznámky:

–> Fyzické osoby poukazujú v roku 2021 2% z dane, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane!

–> Číslo účtu prijímateľa nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

–> Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2021. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.

–> IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava.

Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba

–> Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.

–> Upozornenie: a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2022) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3. b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (obvykle do 31.3.2022) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

–> V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

–> Ak nám chcete oznámiť, že ste nám práve Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive okienko s príslušným súhlasom so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… ). Iba tak sa Vám budeme môcť osobne poďakovať.

–> Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:

IČO: 378 331 89 Právna forma: občianske združenie Obchodné meno (názov): Alter Nativa Sídlo: Ulica Brdárka Číslo 11 PSČ 04934 Obec Brdárka

–> Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

–> Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Poznámky:

–> Číslo účtu prijímateľa nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

–> Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.