Usmernenia k systému presmerovania podielu zaplatenej dane

Ak ste zamestnancom

 1. Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
 2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane

 1. Do 30. apríla 2024 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je:

 • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.
 • Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak poukazujete podiel vo výške 3 % zaplatenej dane.

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
 2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2023 je fyzická osoba povinná

podať v lehote do 31. marca 2024  (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2024 alebo 30. 09. 2024)

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:

 • IČO: 378 331 89
 • Obchodné meno (názov): Alter Nativa

 

Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.
 2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2023 uplynie marca 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2024 alebo 30. 09. 2024)

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:

 • IČO: 378 331 89
 • Obchodné meno (názov): Alter Nativa

 

Ako darovať 3 % z dane

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2022 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.