EDS projekt v období jún 2011 – jún 2012

Aktivity projektu.

Alter Nativa o.z. je hostiteľskou organizáciou pre projekty EDS, ktoré realizuje v rámci programu Environmentálne Edukačné Centrum v malej horno-gemerskej obci Brdárka. Zámerom centra je šírenie poznatkov a princípov trvalo udržateľného života a ich praktická realizácia v našom regióne.

Traja dobrovoľníci z Francúzska, Nemecka a Portugalska sa počas obdobia jedného roka od júna 2011 do júna 2012 podieľali na aktivitách nášho združenia.

Aktivity tohto EDS projektu boli pripravované a realizované tak, aby do celého procesu boli zapojení dobrovoľníci. Dôraz bol kladený na neziskové a verejnoprospešné činnosti, čím boli zúčastnení mladí ľudia vedení k uvedomeniu si dôležitosti a významnosti aktívneho pôsobenia vo svojom okolí. Zároveň sa týmto posilňoval pocit sociálnej súdržnosti a solidarity v rámci komunity obce.

Prostredníctvom týchto aktivít a zámerov dobrovoľníci sme sa snažili viesť dobrovoľníkov k poznaniu, že sú to práve oni, kto môže zasiahnuť do diania v mieste, ktoré obývajú, že môžu zmeniť veci k lepšiemu, zapojiť sa do rozhodovania, zdieľať myšlienky, nápady či schopnosti. Ich úlohou bolo, pokiaľ to okolnosti dovolili – tiež aktivity navrhovať, plánovať, zapájať sa teda už pri príprave a nie len automaticky vykonávať určené úlohy. Týmto sme sa snažili v dobrovoľníkoch rozvíjať schopnosť pristupovať k činnostiam tvorivo, s osobným pričinením, samostatne.

Vznikol tu teda priestor pre prezentáciu nápadov, priestor pre dialóg, v ktorom si či dobrovoľníci ako i členovia našej organizácie často uvedomovali existenciu kultúrnej i individuálnej rozmanitosti či stereotypov. Cez takéto situácie sme mali možnosť rozvíjať schopnosť tolerancie a rešpektu – len tak sme mohli spoločne naplánované úlohy uskutočniť.

V súlade s podporou zdravého životného štýlu prostredníctvom fyzických aktivít sa aktivity projektu z veľkej časti realizovali v exteriéri dediny. To platí pre naše pracovné úlohy, ako aj pre činnosti vo voľnom čase – športové hry na ihrisku, vychádzky do prírody, turistika.

Jedným z plánovaných cieľov projektu bolo priniesť do miestnej (pomerne geograficky izolovanej) komunity „nový život“. Príchod ďalších mladých ľudí z EÚ vzbudil záujem u miestnych ľudí, obohatil komunitu o nové myšlienky, vedomosti, zručnosti; dobrovoľníci sa na chvíľu stali súčasťou komunity, obyvateľmi našej dedinky. Toto bolo veľkým prínosom a obohatením ako pre dobrovoľníkov, tak aj pre komunitu.

Realizáciou vyššie spomenutých aktivít sa dosiahlo niekoľko pozitívnych výsledkov pre všetky zúčastnené strany. Dobrovoľníci sa prostredníctvom nich oboznámili s princípmi trvalo udržateľného života (permakultúry), ekologického poľnohospodárstva a staviteľstva, miestnej ekonomiky a regionálneho rozvoja.Naučili sa mnoho zručností, spoznali tradičné remeslá, priamo sa zúčastňovali na tvorbe a ochrane životného prostredia, mnohé aktivity prispeli k rozvoju ich osobnosti, viedli ich k tvorivosti a tiež k samostatnosti a k zmyslu pre zodpovednosť. Toto všetko prispelo k naplneniu ich cieľov a potrieb vzhľadom k téme projektu.

Ďalšími zúčastnenými subjektami, ktorí mali úžitok z projektu sú ľudia miestnej komunity, ktorým z aktivít projektu plynú priame i nepriame pozitívne prínosy v podobe upravenej čistej obce a okolia, obnoveného amfiteátra, kultúrnych podujatí, službách v Komunitnom centre, ale i v podobe realizácie permakultúrneho dizajnu a realizácie ďalšej etapy rekonštrukcie tradičného domu v centre obce, ktorý po ukončení rekonštrukcie skrášli centrum obce.

Hlavné úlohy a povinnosti dobrovoľníkov boli:
– účasť na úvodnej prezentácii a školení po príchode na EDS
– účasť na workshopoch v rámci, najmä na prípravnej fáze praktických aktivít, kedy boli oboznamovaní s dôležitými informáciami pre ich realizáciu
– praktické činnosti v rámci workshopov.

Väčšina úloh bola spoločná pre všetkých troch dobrovoľníkov, prípadne niektoré úlohy boli individuálne, podľa toho, čo bolo záujmom, resp. nezáujmom jedného, druhého či tretieho z nich. Hlavné úlohy a povinnosti dobrovoľníkov boli:

– starostlivosť o sad, monitorovanie stavu ovocných stromov, starostlivosť o stromy a sad, kosenie, orezávka, čistenie sadu.
– realizácia výskumu v oblasti biodiverzity ovocných stromov v okolí Brdárky, príprava súborov údajov potrebných pre zber vzoriek, lokalizácia stromov, zber vzoriek, spracovanie a vyhodnocovanie vzoriek a údajov pre ďalšie analýzy.
– starostlivosť o zeleninovú záhradu, príprava pôdy na jar, sadenie, siatie a následne všetky potrebné záhradkárske práce až po zber a spracovanie vypestovaných plodín, výroba a inštalácia ohradenia.
– realizácia kurzov – dobrovoľníci mali za úlohu pripraviť priestory pre ubytovanie účastníkov, zorganizovať kuchyňu a pripravovať pokrmy počas kurzu. Zároveň zabezpečovali prípravu pre realizáciu praktických prác, ktoré sú súčasťou kurzov ako ich edukačný nástroj.
– organizácia separovaného zberu v obci – kontrola kontajnerov pre separovaný zber, triedenie odpadu, v prípade možnosti jeho recyklácia.
– starostlivosť o zvieratá – hrabavá hydina a kozy – kŕmenie, príprava príbytkov pre zvieratá, čistenie, spracovanie a uskladnenie živočíšnych produktov, príprava krmiva a pod.
– spolupráca na jednotlivých každodenných prácach či už v sadoch alebo pri staviteľských prácach podľa dohody a spoločného plánovania so supervízorom.
– príprava palivového dreva na zimné obdobie.
– dobrovoľníci sa taktiež aktívne zúčastňovali aktivít a praktických činností pri záchrane a obnovení tradičného sedliackeho domčeka s ozdobnou fasádou v centre obce Brdárka.
– Informácie o trvalo udržateľnom rozvoji vidieka, o permakultúre a tradičných či alternatívnych staviteľských metódach boli odovzdané neformálnou cestou priamo počas praktických aktivít s lektorom a členmi nášho združenia. Tento spôsob konzultácií či diskusií si vyžiadali samotní dobrovoľníci, ktorí chceli uprednostniť aktivitu a pohyb v exteriéri pred formálnejšími a pasívnejšími prednáškami či diskusiami v zasadacej miestnosti.

Pre viac informácií o programe Mládež v akcii kliknite na odkaz pre program Mládež v akcii a jeho Akcie

„Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Tento dokument reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.“