EDS projekt v období máj 2013 – september 2014

Aktivity projektu.

Alter Nativa o.z. je hostiteľskou organizáciou pre projekty EDS, ktoré realizuje v rámci dlhodobého programu Environmentálne Edukačné Centrum v malej horno-gemerskej obci Brdárka. Zámerom projektu je šírenie poznatkov a princípov trvalo udržateľného života a ich praktická realizácia v našom regióne.

Šiesti dobrovoľníci z Francúzska, Srbska, Maďarska a Poľska sa počas obdobia jedného roka od mája 2013 do septembra 2014 podieľali na aktivitách nášho združenia.

Aktivity tohto EDS projektu, ktorý niesol priliehavý názov„Piľní domajší aj poľní hospodár“ boli pripravované a realizované tak, aby do celého procesu boli zapojení dobrovoľníci. Dôraz bol kladený na neziskové a verejnoprospešné činnosti, čím boli zúčastnení mladí ľudia vedení k uvedomeniu si dôležitosti a významnosti aktívneho pôsobenia vo svojom okolí. Zároveň sa týmto posilňoval pocit sociálnej súdržnosti a solidarity v rámci komunity obce.

Prostredníctvom týchto aktivít a zámerov sme sa snažili viesť dobrovoľníkov k poznaniu, že sú to i oni, kto môže zasiahnuť do diania v mieste, ktoré obývajú, že môžu zmeniť veci k lepšiemu, zapojiť sa do rozhodovania, zdieľať myšlienky, nápady či schopnosti. Ich úlohou bolo, pokiaľ to okolnosti dovolili – tiež aktivity navrhovať, plánovať, zapájať sa teda už pri príprave a nie len automaticky vykonávať určené úlohy. Týmto sme sa snažili v dobrovoľníkoch rozvíjať schopnosť pristupovať k činnostiam tvorivo, s osobným pričinením, samostatne.

Vznikol tu teda priestor pre prezentáciu nápadov, priestor pre dialóg, v ktorom si či dobrovoľníci ako i členovia našej organizácie často uvedomovali existenciu kultúrnej i individuálnej rozmanitosti či stereotypov. Cez takéto situácie sme mali možnosť rozvíjať schopnosť tolerancie a rešpektu – len tak sme mohli spoločne naplánované úlohy uskutočniť.

V súlade s podporou zdravého životného štýlu prostredníctvom fyzických aktivít sa aktivity projektu z veľkej časti realizovali v exteriéri dediny. To platí pre naše pracovné úlohy, ako aj pre činnosti vo voľnom čase – športové hry na ihrisku, vychádzky do prírody, lukostreľba, turistika.

Jedným z plánovaných cieľov projektu bolo priniesť do miestnej (pomerne geograficky izolovanej) komunity „nový život“. Príchod ďalších mladých ľudí z EÚ vzbudil záujem u miestnych ľudí, obohatil komunitu o nové myšlienky, vedomosti, zručnosti; dobrovoľníci sa na chvíľu stali súčasťou komunity, obyvateľmi našej dedinky. Toto bolo veľkým prínosom a obohatením ako pre dobrovoľníkov, tak aj pre komunitu.

Realizáciou vyššie spomenutých aktivít sa dosiahlo niekoľko pozitívnych výsledkov pre všetky zúčastnené strany. Dobrovoľníci sa prostredníctvom nich oboznámili s princípmi trvalo udržateľného života (permakultúry), ekologického poľnohospodárstva a staviteľstva, miestnej ekonomiky a regionálneho rozvoja. Naučili sa mnoho zručností, spoznali tradičné remeslá, priamo sa zúčastňovali na tvorbe a ochrane životného prostredia, mnohé aktivity prispeli k rozvoju ich osobnosti, viedli ich k tvorivosti a tiež k samostatnosti a k zmyslu pre zodpovednosť. Toto všetko prispelo k naplneniu ich cieľov a potrieb vzhľadom k téme projektu.

Ďalšími zúčastnenými subjektami, ktorí mali úžitok z projektu sú ľudia miestnej komunity, ktorým z aktivít projektu plynú priame i nepriame pozitívne prínosy v podobe upravenej čistej obce a okolia, obnoveného amfiteátra, kultúrnych podujatí, službách v Komunitnom centre, ale i v podobe realizácie permakultúrneho dizajnu a realizácie ďalšej etapy rekonštrukcie tradičného domu v centre obce, ktorý po ukončení rekonštrukcie skrášli centrum obce.

Hlavné úlohy a povinnosti dobrovoľníkov boli:
– účasť na úvodnej prezentácii a školení po príchode na EDS
– účasť na workshopoch na prípravnej fáze praktických aktivít, kedy boli oboznamovaní s dôležitými informáciami pre ich realizáciu
– praktické činnosti v rámci workshopov a aktivít združenia.

Väčšina úloh bola spoločná pre všetkých dobrovoľníkov, niektoré úlohy boli však individuálne, podľa toho, čo bolo záujmom, resp. nezáujmom toho ktorého z nich.

– starostlivosť o starý vzácny genofondový sad, monitorovanie stavu ovocných stromov, starostlivosť o stromy a sad, kosenie, orezávka, čistenie sadu.
– starostlivosť o zeleninovú záhradu, príprava pôdy na jar, sadenie, siatie a následne všetky potrebné záhradkárske práce až po zber a spracovanie vypestovaných plodín, výroba a inštalácia ohradenia.
– realizácia kurzov – dobrovoľníci mali za úlohu pripraviť priestory pre ubytovanie účastníkov, zorganizovať kuchyňu a pripravovať pokrmy počas kurzu. Zároveň zabezpečovali prípravu pre realizáciu praktických prác, ktoré sú súčasťou kurzov ako ich edukačný nástroj.
– starostlivosť o zvieratá – včely, kozy, krava – kŕmenie, príprava príbytkov pre zvieratá, čistenie, spracovanie a uskladnenie živočíšnych produktov, príprava krmiva a pod.
– spolupráca na jednotlivých každodenných prácach či už v sadoch alebo pri staviteľských prácach podľa dohody a spoločného plánovania so supervízorom.
– príprava palivového dreva na zimné obdobie.
– dobrovoľníci sa taktiež aktívne zúčastňovali aktivít a praktických činností pri záchrane a obnovení tradičného sedliackeho domčeka s ozdobnou fasádou v centre obce Brdárka.
– informácie o trvalo udržateľnom rozvoji vidieka, o permakultúre a tradičných či alternatívnych staviteľských metódach boli odovzdané neformálnou cestou priamo počas praktických aktivít s lektorom a členmi nášho združenia. Tento spôsob konzultácií či diskusií si vyžiadali samotní dobrovoľníci, ktorí chceli uprednostniť aktivitu a pohyb v exteriéri pred formálnejšími a pasívnejšími prednáškami či diskusiami v zasadacej miestnosti.

Pre viac informácií o programe Mládež v akcii kliknite na odkaz pre program Mládež v akcii a jeho Akcie

„Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Tento dokument reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.“