Výstavba vzorovej štruktúry postavenej metódou cordwood – spájania drevených klátikov.

V roku 2005 započalo naše združenie realizovať dlhodobý program, ktorého cieľom je vybudovať v našej obci príklady či už pôvodných tradičných, alebo nových systémov environmentálne priaznivých štruktúr.
Do dnešných dní sme na verejne prístupných pozemkoch v obci vybudovali niekoľko desiatok kompostovísk, jednoduchú kompostovaciu toaletu, (profesionálnu kompostovaciu toaletu práve budujeme) niekoľko mulčovaných záhonov, bioparenísk, bylinných špirál, tzv. pneumatikové jazierko atď.

V rámci pokračovania tohto programu na prelome augusta a septembra roku 2006 postavíme na pozemku, ktorý vlastní naše združenie štruktúru (stavbu) vybudovanú metódou cordwood – spájaním drevených klátikov – viac ako 1000 rokov starou metódou. Táto u nás pomerne neznáma metóda stavania je k prírodným zdrojom veľmi šetrnou metódou využívajúcou na výplne stien drevené klátiky, napr. aj z tzv „odpadového“ dreva. Steny takejto štruktúry sa skladajú z hliny a drevených klátikov. Klátiky sa postupne priečne (resp. pozdĺžne) viažu do hlineného lôžka.

Výstavba takejto vzorovej štruktúry postavenej metódou cordwood na našom verejne prístupnom pozemku a jej propagácia prostredníctvom internetu prinesie ďalšiu štruktúru budovaného verejného centra a napomôže tiež prezentácii takejto ekologicky i ekonomicky zaujímavej možnosti stavania pre Slovensko.

O aktuálnych termínoch ohľadne jednotlivých verejných aktivít budeme informovať prostredníctvom našej web-stránky.

Zaujímavé informácie o spomenutej metóde nájdete napríklad TU