Úvod do permakultúry
Bill Mollison, Reny Mia Slay

 

Rok 2016 nám prináša opätovné vydanie bestselleru „Úvod do permakultúry“ autorov Billa Mollisona a Reny Mia Slay.

Kniha vhodná pre záhradkárov, chovateľov, poľnohospodárov, architektov, ekonómov a všetkých ostatných ľudí, ktorí majú záujem na zlepšovaní života na planéte Zemi vás jednoduchým spôsobom uvedie do permakultúry, ktorá je systémom pre navrhovanie trvalo udržiteľných ľudských sídiel. Permakultúra (permanentná/trvalá – kultúra) je prístup k životu, založený na etickom využívání krajiny, ktorý kombinuje mikroklímy, rastliny, zvieratá, pôdu, vodné hospodárstvo, štruktúry a ľudské potreby do vzájomne komplexne spolupracujúcich, produktivnych komunít.

Nájdete v nej množstvo inšpirácií, ktorých princípy a metódy možno aplikovať v našich podmienkach s využitím miestnych zdrojov.

Kniha nenásilne vysvetľuje základy permakultúrnej etiky, usilujúcej o trvalo udržateľný život na Zemi, ktorými sú: starostlivosť o Zem – všetko živé a neživé na nej, starostlivosť o ľudí a dôraz na spravodlivé rozdeľovanie zdrojov – voľného času, peňazí a surovín. Má 8 kapitol (5 preložených do češtiny a 3 do slovenčiny) bohato ilustrovaných názornými perokresbami, z ktorých každá končí zoznamom odporúčanej literatúry, 5 samostatných príloh a je zakončená ukážkou úspešného permakultúrneho dizajnu.

1.kapitole sa rozoberajú princípy permakultúrneho dizajnu: relatívne umiestnenie prvkov, mnohofunkčnosť prvkov, mnohoprvkovosť funkcií, plánovanie energetickej úspornosti, uprednostňovanie biologických a obnoviteľných zdrojov, miestny kolobeh energií, využívanie zrýchlenej rastlinnej sukcesie, využívanie synergických efektov, využívanie okrajových efektov a prírodných vzorov.V 2.kapitole sa kniha venuje komplexnému dizajnu pozemku, čo je tá najdôležitejšia časť prípravy stabilnej a produktívnej krajiny. 3.kapitolaslúži na pochopenie užitočnosti prírodných vzorov pre ich uplatnenie v permakultúrnom dizajne. 4.kapitola sa zaoberá štruktúrami: efektívnym dizajnom domu a jeho integráciou so záhradkou v rôznych klimatických pásmach. 5.kapitola je venovaná prvej permakultúrnej zóne – záhradám, zatiaľčo 6.kapitola rozoberá ďalšie zóny tvoriace ovocné sady, lesné a poľnohospodárske farmy. V 7.kapitole nazvanej zvieracie kŕmne systémy a akvakultúra sa pojednáva o starostlivosti o túto neoddeliteľnú súčasť permakultúrneho ekosystému. Posledná, 8.kapitola poukazuje na mestské a komunitné stratégie pre získanie sebestačnosti spoločenstiev.

Kľúčom permakultúrneho prístupu k životu je úsilie nahradiť konkurenciu spoluprácou. Jeho cieľom je vytvoriť ekologicky zdravé a ekonomicky prosperujúce trvaloudržateľné systémy – bez vykorisťovania a znečisťovania prírody. Úvod do permakultúry je úvodnou učebnicou do života v novom tisícročí – pre nás všetkých.

Z obsahu:

 • Energeticky úsporné navrhovanie pozemkov a záhrad, metódy plánovania a dizajnu.
 • Umiestnenie a dizajn domu, integrácie budov a rastlín, zdroje z domových odpadov.
 • Mestská permakultúra: design záhradky, recyklácia a komunitné finančné systémy.
 • Najvýhodnejšia využitie plotov, treláže, skleníkov a chladníkov.
 • Slepačie a prasačie kŕmne systémy, integrácia pastvín a úžitkových stromov.
 • Ovocné sady, lesné záhrady, domáci les, bezorebné pestovanie obilnín.
 • Ako ovplyvňovať mikroklímu okolo domu a v záhradke.
 • Stratégia pre budovanie pôdy, vodné hospodárstvo a primerané technológie…

Autor knihy, Bill Mollison

bol austrálsky výskumník, učiteľ, prírodovedec a autor niekoľkých kníh, ‚otec permakultúry‘, integrovaného systému dizajnu, ktorý vyvinul spolu s Davidom Holmgrenom a ktorý zahŕňa nielen poľnohospodárstvo, záhradníctvo, architektúru a ekológiu, ale aj ekonomické systémy pre obchod a komunity.

Podrobnosti:

 • Jazyk knihy: český (5 kapitol) a slovenský (3 kapitoly)
 • Formát: 297 x 210 mm
 • Väzba: viazaná
 • Počet strán: 246
 • ISBN: 978-80-971724-4-2
 • Rok vydania: 2016

Na Slovensku kniha vyšla aj vďaka podporovateľom vydania prostredníctvom Čitateľského klubu Alter Nativa.

Knihu si môžete objednať po kliknutím na na tento odkaz.‘